Vai trò của tài khoản

  • Mỗi tài khoản có những quyền truy cập khác nhau. Để giảm thời gian khi phân quyền người quản trị tạo ra các vai trò và phân quyền truy cập cho các vai trò này, tài khoản thuộc vai trò nào thì sẽ có những quyền truy cập đã được phân cho vai trò đó, một tài khoản có thể thuộc nhiều vai trò khác nhau.
  • Ngoài những vai trò được định nghĩa bởi người quản trị website thì còn có những vai trò đặc biệt khác được tích hợp sẵn.
tocNội dung