Truy cập định danh

  • Truy cập định danh là việc truy cập sau khi bạn đã đăng nhập bằng tài khoản. Lưu ý sau khi đăng nhập thì mọi thao tác bạn thực hiện có thể sẽ được lưu vết.
  • Các tính năng cung cấp thêm cho thành viên (người dùng có đăng ký tài khoản) thường là: thông tin dành riêng cho thành viên, tài liệu dành riêng cho thành viên, quản lý thông tin tài khoản và thông tin giao dịch (các website ecommerce), các tính năng thực hiện giao dịch, các tính năng quản trị website…
tocNội dung