Quên mật khẩu

Trường hợp quên mật khẩu thì nhấn vào liên kết “Phục hồi mật khẩu” bên dưới của form đăng nhập hoặc truy cập đường dẫn:  http://www.diachiwedsite/secure/recoverpassword.aspx, hệ thống tự động chuyển sang form phục hồi mật khẩu như bên dưới.

 

Địa chỉ email phải là địa chỉ sử dụng khi đăng ký tài khoản, các bước phục hồi mật khẩu:

  • Truy cập trang Quên mật khẩu và cung cấp email của tài khoản.
  • Hệ thống gửi email xác minh (nội dung xác minh và liên kết reset mật khẩu) đển email tài khoản.
  • Người dùng nhấn vào liên kết reset mật khẩu trong email.
  • Website hiển thị form yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu mới.
  • Lưu ý mật khẩu phải đúng định dạng theo cấu hình của người quản trị, website gửi email xác nhận việc thay đổi mật khẩu về email tài khoản. 
tocNội dung