Menu "Quản lý"

Người quản trị sau khi đăng nhập thành công có thể điều chỉnh từng thành phần của website: trang, bài viết, hỏi đáp, logo, video, … từ phía Front end, nguyên tắc truy cập ở đâu điều chỉnh ở đó. Để điều chỉnh cần phải chuyển chế độ sang Edit mode, website sẽ hiển thị nút nhỏ “Quản lý”, tùy vào từng thành phần mà nhấn vào nút quản lý sẽ có những tính năng khác nhau, thông thường gồm:

  • Cấu hình: một số cấu hình cơ bản
  • Thêm mới: tùy vào đối tượng mà chúng ta có thể thêm mới: bài viết, trang, video, …
  • Danh sách: tùy các đối tượng và chúng ta có thể xem danh sách: bài viết, trang, video, 

 

tocNội dung