Hệ thống nút bấm trong quản trị

Khi cập nhật nội dung trong quản trị chúng ta thường gặp các dạng nút sau, ý nghĩa:

  • Cập nhật: lưu lại các dữ liệu vừa chỉnh sửa, sau khi lưu màn hình sẽ giữ nguyên vị trí.
  • Cập nhật & mới: lưu lại các dữ liệu vừa chỉnh sửa, sau khi lưu màn hình sẽ chuyển sang chế độ tạo đối tượng mới.
  • Cập nhật & đóng: lưu lại các dữ liệu vừa chỉnh sửa, sau khi lưu màn hình sẽ chuyển về trang danh sách.
  • Thêm mới: là nút chuyển đến trang thêm mới hoặc lưu dữ liệu đối tượng vừa tạo và màn hình sẽ giữ nguyên vị trí.
  • Thêm mới & tiếp tục: lưu dữ liệu vừa tạo và màn hình sẽ chuyển sang chế độ tạo đối tượng mới.
  • Thêm & đóng: lưu giữ liệu vừa tạo và màn hình sẽ chuyển về trang danh sách.
  • Xóa (chọn): xóa các đối tượng đã được đánh dấu chọn từ trang danh sách.
  • Xóa: xóa đối tượng đang xem chi tiết.
  • Xem website: trở về đúng vị trí hiển thị của đối tượng ở front end.
  • Xem trang: xem chi tiết nội dung của đối tượng ở front end

Các nút hay gặp khi ở trang danh sách:

Các nút hay gặp khi cập nhật nội dung của 1 đối tượng:

Các nút hay gặp khi thêm mới 1 đối tượng:

tocNội dung