Đăng nhập

Để đăng nhập bạn nhấn vào liên kết “Đăng nhập” (thường nằm ở góc trên bên phải) hoặc truy cập vào đường dẫn đăng nhập (http://www.diachiwedsite/admincp). Màn hình đăng nhập thường bao gồm các thông tin sau:

Sử dụng tên truy cập (hoặc có khi email) và mật khẩu để truy cập. Sau khi truy cập thì hệ thống tự động chuyển hướng người dùng về trang trước đó hoặc trang mặc định (dashboard).

tocNội dung