Cấu hình chung và phân quyền trong Menu quản lý

Khi nhấn vào phần “Cấu hình” của menu “Quản lý”,  có 2 Tab thông tin chung cho tất cả phần:

Cấu hình chung: cho phép cập nhật vài cấu hình hay gặp: 

  • Hiển thị tiêu đề: hiển thị tiêu đề nhập bên dưới.
  • Ẩn khi đăng nhập: cho phép cấu hình ẩn sau khi người dùng đăng nhập thành công (không còn thấy).
  • Ẩn khi chưa đăng nhập: cho phép cấu hình chỉ hiển thị sau khi đăng nhập thành công.
  • Tên tính năng: tên của thành phần này.


Phân quyền: cho phép phân quyền được xem nội dung của thành phần.

tocNội dung