Thêm mới thuộc tính

    Thêm mới:  Thêm mới 1 thuộc tính bằng cách nhấn “Thêm mới”

 • Thuộc tính sản phẩm

  • Chuyên mục:  thuộc tính của chuyên mục sản phẩm nào?
  • Tên thuộc tính:  Tên bộ lọc.

  • Mô tả:  mô tả ngắn về thuộc tính (để dễ quản lý trong trang danh sách)

  • Loại thuộc tính:  thuộc tính thuộc loại nào?

  • Kiểu dữ liệu:  thuộc tính thuộc kiểu loại nào?

  • Kiểu lọc:  lọc theo kiểu nào?

 • Giá trị khởi tạo:  sau khi điền đầy đủ thông tin của thuộc tính chọn “Thêm mới”  sẽ xuất hiện thêm tab Giá trị khởi tạo.

  • Thêm mới giá trị : chọn “Thêm mới”,  để cập nhật giá trị đã có chọn giá trị từ cột trái. Lưu ý chọn ngôn ngữ phù hợp, điền tên giá trị, Cập nhật tương ứng để lưu thông tin. 

  • Xóa giá trị : chọn giá trị từ bên trái sau đó nhấn “Xóa”

 Trước khi thêm mới: 


Sau khi bấm thêm mới, giao diện thêm mới thuộc tính hiện ra: 

  

Kết quả


tocNội dung