Danh sách thuộc tính

Thuộc tính sản phẩm

Danh sách thuộc tính

        Truy cập menu “Sản phẩm/Thuộc tính sản phẩm” , từ danh sách có thể:

  • Xem được danh sách các thuộc tính về sản phẩm.

  •  

  • Xóa:  Xóa các thuộc tính bằng cách chọn thuộc tính tương ứng và nhấn “Xóa(chọn)”.


Ta thử xóa thuộc tính độ tuổi thuộc trang Mẹ - bé >> Sữa cho bé

 

Trước khi xóa: như hình trên

Sau khi xóa:  


tocNội dung