Danh sách tồn kho

Trong quản trị vào Danh sách cửa hàng >> Quản lý tồn kho: 

 

tocNội dung