Cập nhật hàng tồn kho

Trong quản trị, chọn Cửa hàng >> Nhập hàng tồn

Để nhập hàng tồn: 

1. Vào quản trị, chọn Cửa hàng >> Quản lý tồn kho rồi click vào xuất excel góc trên bên phải ta được file excel như sau

Trong đó:

  •  Product ID: Id của sản phẩm

  •  Product code: mã sản phẩm

  •  Product Name: tên sản phẩm

  •  StoreID: Id cửa hàng có sản phẩm tương ứng 

  •  StoreName: tên cửa hàng có sản phẩm tương ứng

  •  Quantity: số lượng sản phẩm tương ứng đang có ở cửa hàng được chọn ở trên

  2. Save file

3. Vào lại Quản trị, chọn Cửa hàng >> Nhập hàng tồn, sau đó select file excel vừa chọn rồi click Lấy dữ liệu

 

tocNội dung