Danh sách thương hiệu

Danh sách thương hiệu

Để tạo tên thương hiệu cho sản phẩm:

  • B1. Truy cập Quản trị >> Thương hiệu >> Danh sách thương hiệu
  • B2. Quản lý danh sách tên các thương hiệu

 

Có thể thêm mới Thương hiệu: nhấn chọn nút “Thêm mới” ngay trên góc phải màn hình.
Có thể chỉnh sửa thông tin Thương hiệu: Nhấn chọn nút “Sửa” ngay Tên Thương hiệu cần chỉnh sửa, sau khi chỉnh sửa các thông tin cần thiết, nhấn chọn “Cập nhật”
Có thể xóa tên 01 hoặc nhiều tên thương hiệu: Nhấn check chọn vào các Thương hiệu cần xóa, nhấn chọn nút “Xóa (chọn)” ngay trên góc phải màn hình.

tocNội dung