Theo dõi hoạt động quản trị

Tất cả các thao tác của người quản trị đều được hệ thống ghi nhận lại, để xem chi tiết truy cập “Quản lý thành viên/Theo dõi hoạt động quản trị”. Tính năng này nên phân quyền để hạn chế số lượng người truy cập và xóa theo 1 chính sách đảm bảo.

  • Người dùng: địa chỉ email của người đã thực hiện
  • Hoạt động: hành động đã thực hiện
  • Đối tượng: đối tượng chịu tác động của hành động
  • Thao tác từ URL: đường dẫn trang quản trị mà người dùng đã thực hiện
  • Địa chỉ IP: địa chỉ IP từ máy của người đã thực hiện.
  • Ngày thao tác: ngày người dùng thực hiện hành động

tocNội dung