Thêm thành viên

Truy cập qua menu “Quản lý thành viên/Thêm mới thành viên”. Cung cấp một số thông tin để tạo tài khoản sau đó nhấn “Tạo tài khoản” để lưu thông tin:

  • Tên hiển thị: không phải là tên truy cập (username) mà tương ứng với nickname.
  • Tài khoản: tên truy cập
  • Địa chỉ email: địa chỉ email có thể sử dụng để đăng nhập tùy vào cấu hình
  • Mật khẩu: phải đáp ứng theo chính sách cấu hình
  • Người dùng phải đổi mật khẩu ngay lần đăng nhập đầu đăng nhập?: Hệ thống tự động chuyển hướng sang trang đổi mật khẩu cho lần đăng nhập đầu tiên của người dùng.

tocNội dung