Phân quyền chức năng

Hệ thống đã được tích hợp sẵn rất nhiều module, mỗi module lại có các tính năng khác nhau: thêm, xóa, sửa, duyệt, … 

Truy cập qua menu: Quản lý thành viên/ Phân quyển chức năng

  • Chọn vai trò hoặc chọn chức năng để phân quyền
  • Nhấn thay đổi để cập nhật quyền cho vai trò

  • Check chọn vai trò cần cấp quyền và nhấn cập nhật

tocNội dung