Lọc thành viên

Truy cập qua menu “Quản lý thành viên/ Danh sách thành viên”

  • Tìm kiếm thành viên: qua tên hoặc qua email, hoặc qua địa chỉ IP 
  • Liệt kê danh sách thành viên qua Alphabet: nhấn vào ký tự tương ứng
  • Hiển thị danh sách người dung đang bị khóa

tocNội dung