Danh sách vai trò

Truy cập qua menu “Quản lý thành viên/ Danh sách vai trò”. Danh sách bao gồm tất cả các vài trò có trong hệ thống. Các tính năng:

  • Thêm mới vai trò: nhập tên vai trò mới sau đó nhấn “Thêm mới”.
  • Xóa vai trò: đánh dấu vai trò cần xóa sau đó nhấn “Xóa (chọn)”. Lưu ý cẩn thận trong việc xóa vai trò vì ảnh hưởng rất lớn đến phân quyền.
  • Sửa vai trò: nhấn “Sửa” trong Grid ở vai trò tương ứng, nhập thông tin cần chỉnh sau đó nhấn “Lưu” để lưu thông tin.
  • Xem danh sách thành viên thuộc vai trò hoặc thêm thành viên mới vào vai trò: nhấn “Xem/sửa xóa thành viên” trong Grid ở vai trò tương ứng.

tocNội dung