Chỉnh sửa/ xóa thành viên

Chỉnh sửa thành viên: Để chỉnh sửa thông tin thành viên “Thành viên A” quản trị Website

Truy cập qua menu: “Quản lý thành viên/ Danh sách thành viên”. Danh sách thành viên bao gồm tất cả các tài khoản có trong hệ thông.

  • Tìm thành viên A
  • Nhấn nút “Quản lý” tương ứng với thành viên cần chỉnh sửa
  • Chỉnh sửa các thông tin cần thiết
  • Nhấn nút “Cập nhật” ngay góc phải màn hình

tocNội dung