Xóa sản phẩm

Xóa sản phẩm

Truy cập qua menu Quản lý sản phẩm >>  Danh sách sản phẩm

  • Nhấn nút check chọn tương ứng với sản phẩm cần xóa
  • Nhấn nút “Xóa (chọn)” để xóa

tocNội dung