Sắp xếp sản phẩm

Sắp xếp sản phẩm

Truy cập qua menu “Quản lý sản phẩm >> Danh sách sản phẩm

  • Ở cột Thứ tự, điền số thứ tự cho sản phẩm
  • Sản phẩm ưu tiên số thứ tự lớn hơn nằm trước, số thứ tự thấp hơn nằm sau
  • Nếu sản phẩm có cùng số thứ tự, ưu tiên ngày cập nhật
  • Nhấn button cập nhật ở gốc phải màn hình


tocNội dung