Chỉnh sửa sản phẩm

Chỉnh sửa sản phẩm

Truy cập qua menu Quản lý sản phẩm >> Danh sách sản phẩm

  • Nhấn nút “Sửa” tương ứng với sản phẩm cần sửa
  • Sửa các thông tin cần thiết
  • Nhấn nút “Cập nhật” ở gốc phải màn hình

tocNội dung