Thêm mới mã coupon

Thêm mới mã coupon

  Ta vào Quản tri >> Khuyến mãi >> Danh sách khuyến mãi >> Thêm mới >> Loại KM theo mã coupon vào tab mã coupon (ở trang cấu hình KM ta thiết lập KM như KM theo danh mục hoặc sản phẩm)

  

  Có 2 cách thêm:

  Cách 1: Thêm thủ công

  Bước 1: Nhập mã bằng tay ở ô Nhập mã*

  Bước 2: Nhập giới hạn ( số lần tối đa mã được dùng )

  Bước 3: Nhấn thêm mới 

  Kết quả:

 

   Cách 2: Thêm tự động (phát sinh mã)

  B1: Nhập số ký tự mong muốn của mã

  B2: Nhập số lượng mã muốn tạo và giới hạn số lượng mã tối đa

  B3: Nhấn phát sinh

  Kết quả:

 

 

 

 

tocNội dung