Thêm mới chương trình KM theo danh mục hoặc sp

Vào quản trị >> Khuyến mãi >> Khuyến mãi theo Danh mục hoặc theo Sản phẩm >> Thêm mới

 

Trang thêm mới hiện ra:

 

tocNội dung