Thêm mới flash sale

Để thêm mới flash sale, sau khi ta đã vào trang quản trị khởi tạo flash sale ta làm như sau:

  Bước 1: Điền các thông tin bao gồm

  1. Độ ưu tiên: độ ưu tiên của KM Flash sale so với các KM khác

  2. Trạng thái: Sử dụng hoặc ngưng sử dụng

  Bước 2: Thiết lập khuyến mãi:

  1. Làm giống như KM theo danh mục hoặc sản phẩm để chọn danh mục hoặc sản phẩm hưởng KM flash sale

  2. Điền các thông tin bao gồm

  a. Giảm giá: quy định giá giảm của KM theo % hoặc VND

  b. Giảm tối đa: quy định giá trị tối đa được giảm của KM flash sale

  c. SL tối đa: số lượng sản phẩm tối đa được áp dụng KM

  d. Ngày: thời gian Flash sale tồn tại

 

  3. Thiết lập quà tặng:

  Nhấn vào quà tặng ta được bảng sau:

 

  a. Nếu quà tặng không phải là sản phẩm ta điền số lượng sản phẩm vào ô, nhập tên quà tặng ở ô thêm quà tặng, click chọn hình và thêm hình ảnh của quà tặng

 

  b. Nếu quà tặng là 1 sản phẩm, ở phần thêm sản phẩm từ hệ thống, ta chọn trang có sản phẩm rồi chọn sản phẩm bằng cách click "thêm sản phẩm được chọn"

 

  Ta vào website, xem thử kết quả ở sản phẩm được setup flash sale như trên

 

 

tocNội dung