Quản lý giỏ hàng

Quản lý giỏ hàng
Truy cập menu “Đơn hàng/Các ứng dụng trên”

 

Từ danh sách có thể:

  • Quản lý danh sách các đơn hàng theo các tiêu chí

  • Xuất ra các report dưới dạng excel

  • Ví dụ lọc theo ngày đặt hàng từ 28/04 đến 1/5 => Kết quả

 

 

 

tocNội dung