Danh sách đơn hàng

Danh sách Đơn hàng

Truy cập menu “Đơn hàng/Quản lý đơn hàng”. Đây là nơi hiển thị tất cả các đơn hàng của hệ thống cửa hàng

Nhấn nhận đơn ta có kết quả:

>  

 

Các trạng thái có thể cập nhật của đơn hàng:

 

 

Trạng thái giao vận:

 

 

Tình trạng thanh toán:

 

Các lựa chọn xử lý:

tocNội dung