Danh sách quản lý đánh giá bình luận

Danh sách quản lý đánh giá, bình luận

  Vào quản trị >> Bài viết >> Bình luận bài viết, danh sách bình luận hiện ra:

  • Chỉnh sửa bài viết:

  •   Nhấn vào chỉnh sửa bên cạnh bài viết, giao diện hiện ra, sau khi chỉnh sửa bấm cập nhật để hoàn thành: 

     

  • Duyệt/ Không duyệt bài viết:

  •   1. Tick chọn bài viết

      2. Click duyệt/không duyệt bài viết:

 

tocNội dung