Cập nhật cửa hàng ưu tiên

Vào Quản trị >> Cửa hàng >> Cập nhật cửa hàng ưu tiên

  * Số càng lớn thứ tự ưu tiên càng cao: 

Ví dụ: Set thứ tự ưu tiên của cửa hàng EC Online thành 1 (cao hơn 0), lưu ý nơi cả 2 cửa hàng quản lý đều là Hà Nội, sau đó nhấn cậpnhật: 

Kết quả: những đơn hàng đặt ở Hà Nội sẽ ưu tiên đổ về EC Online trước

tocNội dung