Thêm mới trang

Truy cập từ menu “Trang/Thêm mới trang”. Thông tin tạo mới trang tương tự như Thêm mới trang từ Front end.
tocNội dung