Thanh điều hướng

Website có nhiều vị trí dành cho trang, để sắp xếp nhanh vị trí của các trang (tổ chức lại cấu trúc website) truy cập menu “Trang/Thanh điều hướng”, chọn vị trí trang cần sắp xếp sau đó dùng mũi tên tương ứng để thêm hoặc bớt trang vào vị trí đã chọn.

tocNội dung