Phân quyền trang

Để phân quyền cho phép vai trò được thao tác trên trang, truy cập menu “Trang/Phân quyền trang”. Chọn vai trò cần phân quyền, chọn các trang cần phân quyền và nhấn vào các mũi tên qua lại để thực hiện.

tocNội dung