Mở trang qua 01 tab trình duyệt mới

Truy cập qua menu Quản lý Trang/ Danh sách trang

  • Tìm tới trang muốn mở qua 01tab trình duyệt mới
  • Nhấn nút “Sửa” tương ứng với trang tương ứng cần sửa
  • Nhấn check chọn ở Trường “Mở trang mới?”
  • Nhấn nút Cập nhật ở góc phải màn hình

tocNội dung