Định nghĩa về trang

Trang là đơn vị thể hiển cấu trúc website, mỗi trang có thể là nơi chứa nhiều nội dung: bài viết, hình ảnh, video, … hoặc là đường liên kết đến các ứng dụng cụ thể, ví dụ: trang chủ, sơ đồ site, liên hệ, … hoặc đơn giản là đường liên kết đến ứng dụng ngoài.

Trang được phân thành nhiều cấp, ở mỗi cấp trang đều có thể chứa nội dung. Để thuận tiện cho người truy cập đề xuất cấp trang không quá 3 cấp.

 
tocNội dung