Danh sách trang

Truy cập menu “Trang/Danh sách trang”. Đây là nơi hiển thị tất cả các trang có trong website, từ danh sách trang có thể:

  • Thêm mới trang: nhấn vào nút “Thêm mới trang”.
  • Tìm kiếm trang: gõ từ khóa cần tìm kiếm vào ô bên dưới Tên trang.
  • Xóa trang: đánh dấu trang cần xóa sau đó nhấn “Xóa (chọn)”. Lưu ý chỉ được phép xóa trang rỗng và không chứa trang con.
  • Xem nội dung trang ngoài Front end: nhấn vào nút “Xem” của trang tương ứng trong danh sách.
  • Điều chỉnh nội dung trang: nhấn vào nút “Sửa” của trang tương ứng trong danh sách.
  • Sắp xếp thứ tự trang: dùng các mũi tên bên phải của danh sách.

tocNội dung