Chỉnh sửa trang

Truy cập qua menu Quản lý Trang/ Danh sách trang

  • Chọn 01 trang cần sửa, nhấn nút “Sửa” tương ứng 
  • Sửa các thông tin cần thiết
  • Nhấn button "Cập nhật" ở gốc phải màn hình

tocNội dung