Xóa bài viết

Truy cập qua menu “Quản lý bài viết/ Danh sách bài viết”

  • Nhấn nút check chọn tương ứng với bài viết cần xóa
  • Nhấn nút “Xóa (chọn)” để xóa

tocNội dung