Thêm mới bài viết

Truy cập từ menu “Bài viết/Thêm mới bài viết”. Có 02 tab thông tin: Nội dung và Cấu hình SEO. Điền các thông tin tương ứng.

Tab nội dung

 • Trang: Chọn Trang để chứa bài viết
 • Tiêu đề: Tiêu đề của bài viết
 • Tiêu đề phụ: Dành cho các bài viết thuộc Trang sản phẩm/ dịch vụ
 • Đường dẫn (URL): đường dẫn hiển thị phía sau tên miền được hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt. Đường dẫn URL này tự sinh ra từ tiêu đề 
 • Mô tả ngắn: Mô tả ngắn của bài viết, thưởng hiển thị ở Trang danh sách tin tức
 • Nội dung: nội dung chi tiết của bài viết, có thể chèn nhiều loại nội dung: hình ảnh, video, ...
 • Hình ảnh: Xử lý hình ảnh và cập nhập lên.
 • Mở trang mới: Muốn bên ngoài giao diện website khi click vào sẽ mở tab mới thì tick vào ô này.
 • Duyệt hiển thị: Tick vào ô này thì ngoài giao diện sẽ hiển thị bài tin này, nếu bỏ tick thì ngoài giao diện sẽ không hiển thị bài viết
 • Ngày bắt đầu hiển thị: ngày bài viết bắt đầu hiển thị cho người xem.
 • Đến ngày: ngày bài viết kết thúc hiển thị cho người xem.

Cấu hình SEO

Cho phép cập nhật các cấu hình SEO của bài viết.

 • Thẻ title: thẻ Title của bài viết, nếu không có nhập sẽ lấy tên bài viết.
 • Thẻ Description: thẻ Descriptioncủa bài viết, nếu không có thì tự động lấy một phần nội dung bài viết.
 • Thẻ Keywords: thẻ Keywords của bài viết, nếu không có thì bỏ trống
 • Script và thẻ meta khác: nơi khai báo các script hoặc thẻ meta khác, 
  ví dụ script tracking goal, ….

 


Sau khi nhấn thêm mới, xuất hiện 4 Tab: Hình Ảnh, Sản phẩm liên quan 1, Sản phẩm liên quan 2, Thuộc tính (mục tin tức không cần sử dụng tab Thuộc tính này)

 • Tab hình ảnh: tab này hiển thị hình ảnh bìa của tin tức ở ngoài giao diện
 • Tab sản phẩm liên quan: Vị trí này để chọn sản phẩm hiển thị ra ngoài giao diện ở "Đầu" bài tin.

  o Tìm sản phẩm mong muốn ở bên cột trái > chọn sản phẩm > chọn dấu mũi tên phải

  o Muốn đổi SP khác thì chọn SP cột phải > chọn mũi tên trái

 • Tab Sản phẩm liên quan 2: Vị trí này để chọn SP hiển thị ra ngoài giao diện ở "Cuối" bài tin. (Thao tác thực hiện tương tự Tab Sản phẩm liên quan)

Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin, nhấn nút Cập nhật ở góc phải màn hình để hoàn tất


tocNội dung