Sắp xếp bài viết

Truy cập qua menu “Quản lý bài viết/ Danh sách bài viết”

  • Tìm Trang chứa các bài viết (các bài viết cần sắp xếp thứ tự), nhấn nút “Tìm kiếm”
  • Ở cột Thứ tự, điền số thứ tự cho bài viết

o Bài viết ưu tiên số thứ tự lớn hơn nằm trước, số thứ tự thấp hơn nằm sau

o Nếu bài viết có cùng số thứ tự, ưu tiên ngày cập nhật

  • Nhấn nút “Cập nhật” bên góc phải màn hình để hoàn tất 

tocNội dung