Hướng dẫn: Đính kèm file vào đoạn text hoặc hình

Để đính kèm file vào đoạn chữ thông báo hoặc hình thực hiện các bước sau đây:

  • Bước 1: Tô đen đoạn text cần đính kèm file hoặc hình để người dùng click vào lưu các file được đính kèm.
  • Bước 2: Chọn công cụ Document Manager để upload file hoặc chọn các file có sẵn trong thư viện hình.
  • Bước 3: Chọn file và insert file

Lưu ý:

  • Thao tác upload tương tự như bên công cụ hình ảnh.
  • Tại cột phải của giao diện là các mục chỉnh nâng cao cho phần file được đính kèm.
    • Target: thường sử dụng New Window để khi click vào file sẽ mở cửa sổ mới.
    • Tooltip: đây là câu thông báo khi rê chuột vào sẽ hiện ra dòng hướng dẫn (vd: click vào để download

tocNội dung