Di chuyển bài viết

Có thể thực hiện theo 02 cách sau:

Cách 01:

Để di chuyển bài viết từ trang này sang trang khác truy cập menu “Bài viết/Di chuyển bài viết”

  • Tìm mới bài viết cần di chuyển, nhấn chọn “Sửa”
  • Tại trường thông tin "Trang", chọn lại trang mong muốn, sau đó nhấn chọn nút "Cập nhập"

Cách 02:

Truy cập qua menu “Quản lý bài viết/ Di chuyển bài viết”

  • Chọn bài viết muốn di chuyển ở cột trái: tại đây bạn có thể lọc theo 1 danh mục bất kỳ
  • Chọn danh mục mà bạn muốn di chuyển bài viết đến
  • Check chọn bài viết muốn di chuyển và nhấn icon mũi tên sang phải

 

tocNội dung