Danh sách bài viết

Truy cập menu “Bài viết/Danh sách bài viết”. Đây là nơi hiển thị tất cả các bài viết có trong website, từ danh sách bài viết có thể:

  • Thêm mới bài viết: nhấn vào nút “Thêm mới”.
  • Tìm kiếm trang: chọn 1 hoặc nhiều các tiêu chí như trang, ngày hiển thị, ngày hết hiển thị, từ khóa để tìm kiếm
  • Xóa bài viết: đánh dấu bài viết cần xóa sau đó nhấn “Xóa (chọn)”.
  • Điều chỉnh nội dung bài viết: nhấn vào nút “Sửa” của bài viết tương ứng trong danh sách.
  • Sắp xếp thứ tự và số lượt người đọc: nhập số thứ tự bài viết (số cao đứng trước) và số lượt người truy cập (mặc định số này tăng lên 1 khi có 1 người xem) sau đó đánh dấu bài viết và nhấn “Cập nhật”.

tocNội dung