Cập nhật trang

Truy cập vào trang cần cập nhật, nhấn vào “Sửa trang” từ thanh công cụ bên dưới. Thông tin cho phép chỉnh sửa gồm 4 tab: “Cấu hình”, “Phân quyền”, “Cấu hình SEO”, “Cấu hình sitemap”. Sau khi cung cấp thông tin nhấn nút tương ứng để lưu lại, các tab gồm:

Cấu hình

Gồm các thông tin sau:

 • Tên trang: tên hiển thị của trang, ví dụ: Trang chủ, tin tức, …
 • Đường dẫn (URL): đường dẫn hiển thị phía sau tên miền được hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt. 
 • Mô tả: mô tả ngắn của trang, có thể không sử dụng tùy vào thiết kế giao diện.
 • Cho phép click: cho phép cấm không cho người dùng click vào trang (tự động thêm ký tự # vào URL).
 • Trang giao diện: mẫu giao diện hiển thị khi xem chi tiết trang, mẫu giao diện được lập trình sẵn.
 • Trang cha: trang tổ chức thành nhiều cấp.
 • Hiển thị: cho phép hiển thị hay ẩn trang.
 • Hình ảnh: hình ảnh của trang, có thể không sử dụng tùy vào thiết kế giao diện.
 • Vị trí trang: vị trí hiển thị của trang.
 • Cho phép Cache ở trình duyệt: cấu hình trình duyệt tự động Cache nội dung khi xem chi tiết của trang.
 • Hiển thị ở sơ đồ site: đường dẫn của trang sẽ hiển thị ở sơ đồ site dành cho người xem.
 • Mở trang mới: khi nhấn vào xem chi tiết trang sẽ mở tab mới.
 • Ẩn khi đăng nhập: cho phép cấu hình ẩn sau khi người dùng đăng nhập thành công (không còn thấy).
 • Ngày tạo: ngày tạo trang lần đầu tiên
 • Lần điều chỉnh cuối: lần điều chỉnh thông tin trang gần nhất.
 • Điều chỉnh cuối cùng bởi: người điều chỉnh thông tin trang gần nhất.

Phân quyền

 • Vai trò nào được phép xem thông tin, mặc định khi tạo trang thì tất cả vai trò đều xem được nội dung.
 • Vai trò nào được phép quản lý nội dung, mức độ quản lý tùy theo phân quyền bên trong Back end.

Cấu hình SEO

 Cho phép cập nhật các cấu hình SEO của trang

 • Thẻ Title: thẻ Title của trang, nếu không có sẽ lấy tên trang + title mặc định.
 • Thẻ Description: thẻ Description của trang, nếu không có thì lấy tên trang + Description mặc định.
 • Thẻ Keywords: thẻ Keywords của trang, nếu không có thì bỏ trống
 • Thẻ Canonical: thẻ Canonical của trang, khai báo khi nội dung trùng lắp.
 • Script và thẻ meta khác: nơi khai báo các script hoặc thẻ meta khác, ví dụ script tracking goal, …

Cấu hình sitemap

Là nơi cấu hình hiển thị của đường dẫn trang trên file sitemap.xml (định hướng cho search engine):

 • Tần suất thay đổi: khai báo tần suất thay đổi nội dung của trang.
 • Mức độ ưu tiên: mức độ ưu tiên của nội dung trang (so với nội dung khác trong website).
 • Hiển thị ở sitemap: cho phép đường dẫn trang xuất hiện hoặc ẩn trong sitemap.xml.

tocNội dung