Cập nhật nội dung mạng xã hội (menu dưới)

Truy cập menu “Quản lý” của mạng xã hội, nhấn chỉnh sửa, cập nhật nội dung mới thông qua tool editor, nhấn “Cập nhật” để lưu nội dung thay đổi.
tocNội dung