Cập nhật nội dung chân trang (Footer)

Truy cập menu “Quản lý” của footer, nhấn chỉnh sửa, cập nhật nội dung mới thông qua tool editor, nhấn “Cập nhật” để lưu nội dung thay đổi.
tocNội dung