Cập nhật bài viết

Truy cập vào bài viết cần cập nhật, nhấn vào biểu tượng “Sửa” bên cạnh tiêu đề bài viết. Thông tin cho phép chỉnh sửa gồm 4 tab: “Nội dung”, “Hình ảnh”, “Thuộc tính”, “Cấu hình SEO”. Sau khi cung cấp thông tin nhấn nút tương ứng để lưu lại, các tab gồm:

Nội dung

 • Trang: chọn trang của bài viết.
 • Tiêu đề: tiêu đề của bài viết.
 • Tiêu đề phụ: Dành cho các bài viết thuộc trang sản phẩm dịch vụ.
 • Đường dẫn (URL): đường dẫn hiển thị phía sau tên miền được hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt
 • Mô tả ngắn: mô tả ngắn của bài viết, thường dùng hiển thị ở trang danh sách bài viết.
 • Nội dung:  nội dung chi tiết của bài viết, có thể chèn nhiều loại nội dung: hình ảnh, video, flash, …
 • Đính kèm file: các file đính kèm theo bài viết: .pdf, .zip, .rar, …
 • Vị trí bài viết: chọn lựa các vị trí đặc biệt khác của bài viết.
 • Tùy chọn: chọn lựa một số các tùy chọn hiển thị của bài viết, ví dụ: hiển thị icon new, …
 • Mở trang mới: khi nhấn vào xem chi tiết trang sẽ mở tab mới.
 • Duyệt hiển thị: chỉ có administrator mới có quyền check chọn cho hiển thị ngay bài viết.
 • Ngày bắt đầu hiển thị: ngày bài viết bắt đầu hiển thị cho người xem.
 • Đến ngày: ngày bài viết kết thúc hiển thị cho người xem.

Hình ảnh

 • Chọn hình hình để cập nhật trước, sau đó nhập chú thích ảnh, chọn ngôn ngữ và cập nhật để lưu thông tin.
 • Nếu muốn thay đổi hình ảnh thì xóa ảnh cũ và cập nhật ảnh mới, để xóa ảnh chọn ảnh cần xóa sau đó nhấn “Xóa (chọn)”


Thuộc tính

 

 • Thêm mới thuộc tính: chọn “Thuộc tính mới”, để cập nhật thuộc tính đã có chọn thuộc tính từ cột trái. Lưu ý chọn ngôn ngữ phù hợp, điền tiêu đề, nội dung của thuộc tính sau đó nhấn nút Cập nhật tương ứng để lưu thông tin.
 • Xóa thuộc tính: chọn thuộc tính từ bên trái sau đó nhấn “Xóa”.

Cấu hình SEO

Cho phép cập nhật các cấu hình SEO của bài viết.

 • Thẻ Title: thẻ Title của bài viết, nếu không có sẽ lấy tên bài viết.
 • Thẻ Description: thẻ Description của bài viết, nếu không có thì tự động lấy một phần nội dung bài viết.
 • Thẻ Keywords: thẻ Keywords của bài viết, nếu không có thì bỏ trống
 • Thẻ Canonical: thẻ Canonical của bài viết, khai báo khi nội dung trùng lắp.
 • Script và thẻ meta khác: nơi khai báo các script hoặc thẻ meta khác, ví dụ script tracking goal, …

tocNội dung