Cập nhật từ Front - end

Mục đích cho phép người quản trị truy cập ở đâu điều chỉnh tại đó thông quan menu “Quản lý”. Các tính năng cho phép cập nhật hạn chế hơn so với cập nhật tập trung từ Back End.

tocNội dung