Cập nhật từ Back - end

Ngoài cung cấp tính năng cập nhật nội dung nhanh từ Front end thì người quản trị có thể cập nhật nội dung từ phần quản trị tập trung Back end. Các phần cập nhật sẽ lần lượt hướng dẫn theo các hạn mục tiếp theo.

Truy cập quản lý Back end qua đường dẫn: http://tenwebsite/admincp và thực hiện các tính năng qua hệ thống menu trên (tùy theo phân quyền mà có nhiều hay ít tính năng).

tocNội dung