Kiểm tra bảo hành

01. Có bảo hành sản phẩm vào cuối tuần và các ngày lễ không?

Tín Bảo Lan  phục vụ khách hàng kể cả cuối tuần trừ các ngày lễ, nếu có thay đổi đột xuất chúng tôi sẽ thông báo trên http://www.tblpro.com/

http://www.tblpro.com/

02. Có bảo hành sản phẩm vào cuối tuần và các ngày lễ không?

Tín Bảo Lan  phục vụ khách hàng kể cả cuối tuần trừ các ngày lễ, nếu có thay đổi đột xuất chúng tôi sẽ thông báo trên http://www.tblpro.com/

http://www.tblpro.com/

03. Có bảo hành sản phẩm vào cuối tuần và các ngày lễ không?

Tín Bảo Lan  phục vụ khách hàng kể cả cuối tuần trừ các ngày lễ, nếu có thay đổi đột xuất chúng tôi sẽ thông báo trên http://www.tblpro.com/

http://www.tblpro.com/

04. Có bảo hành sản phẩm vào cuối tuần và các ngày lễ không?

Tín Bảo Lan  phục vụ khách hàng kể cả cuối tuần trừ các ngày lễ, nếu có thay đổi đột xuất chúng tôi sẽ thông báo trên http://www.tblpro.com/

http://www.tblpro.com/

05. Có bảo hành sản phẩm vào cuối tuần và các ngày lễ không?

Tín Bảo Lan  phục vụ khách hàng kể cả cuối tuần trừ các ngày lễ, nếu có thay đổi đột xuất chúng tôi sẽ thông báo trên http://www.tblpro.com/

http://www.tblpro.com/

06. Có bảo hành sản phẩm vào cuối tuần và các ngày lễ không?

Tín Bảo Lan  phục vụ khách hàng kể cả cuối tuần trừ các ngày lễ, nếu có thay đổi đột xuất chúng tôi sẽ thông báo trên http://www.tblpro.com/

http://www.tblpro.com/

07. Có bảo hành sản phẩm vào cuối tuần và các ngày lễ không?

Tín Bảo Lan  phục vụ khách hàng kể cả cuối tuần trừ các ngày lễ, nếu có thay đổi đột xuất chúng tôi sẽ thông báo trên http://www.tblpro.com/

http://www.tblpro.com/

08. Làm cách nào tôi biết sản phẩm đã sửa xong, nhận tại đâu?

09. Sản phẩm hết hạn bảo hành có hỗ trợ sửa chữa không?

10. Khi gởi sản phẩm bảo hành tại Tín Bảo Lan, tôi có cần chuẩn bị giấy tờ hay thông tin gì không?