Xem log hệ thống

Tất cả các lỗi phát sinh trong hệ thống sẽ không tự động hiển thị ra bên ngoài mà ghi vào cơ sở dữ liệu để phục vụ cho người quản trị tím kiếm nguyên nhân phát sinh lỗi. Tính năng này nên phân quyền để hạn chế số lượng người truy cập và xóa theo 1 chính sách đảm bảo. Truy cập qua menu “Công cụ/Xem log hệ thống”, lỗi sẽ được ghi tuần tự do vậy để xem lỗi mới nhất cần kéo thanh trượt dọc đến cuối cùng:

tocNội dung