Thông tin hệ thống

Cho phép xem một số thông tin cơ bản của web server và phiên bản của các module. Truy cập qua menu “Công cụ/Thông tin hệ thống”.

tocNội dung